+31722020128 info@blokker-ict.nl

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BLOKKER-ICT GEVESTIGD OP JACOB MARISSTRAAT
47, 1701KP, HEERHUGOWAARD.

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
offertes van en alle overeenkomsten met Blokker-ICT, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met
Blokker-ICT een overeenkomst aangaat.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen en door Blokker-ICT schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Blokker-ICT zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van
Blokker-ICT kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod.
Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Blokker-ICT tot het aangaan van
een overeenkomst. Blokker-ICT heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod
of een opdracht te weigeren.

2.2 Een overeenkomst tussen Blokker-ICT en Afnemer komt pas tot stand nadat Blokker-ICT een aanbod
van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Een overeenkomst tussen Blokker-ICT en Afnemer komt, indien door Blokker-ICT geen offerte is
afgegeven, eveneens tot stand doordat Afnemer een opdracht heeft verstrekt en Blokker-ICT uitvoering is
gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht
te zijn weergegeven op de factuur die Blokker-ICT ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan
Afnemer heeft verzonden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van Blokker-ICT zoals vermeld op de ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Blokker-ICT gehanteerde prijslijst in
euro’s en exclusief BTW.

3.2 De door Blokker-ICT afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de
datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de
apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door Blokker-ICT tijdig aan
Afnemer worden kenbaar gemaakt.

3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum
van bestelling en de datum van levering, heeft Blokker-ICT het recht de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar
was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake
geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af
dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor specifiek hetgeen bestelde.
Blokker-ICT is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4 Indien op verzoek van Afnemer door Blokker-ICT een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot
stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door Blokker-ICT in dat
verband gemaakte kosten aan te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.

3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten
van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien emballage
noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van emballage
wordt uitsluitend door Blokker-ICT beoordeeld.

ARTIKEL 4: ABONNEMENTEN
4.1. Een abonnement bij Blokker-ICT bestaat uit abonnement om van onze diensten gebruik te maken.

4.2. Een abonnement wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden. Daarna wordt het
abonnement automatisch verlengd voor dezelfde duur. Tijdens de minimumduur van 12 maanden kun je
opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één kwartaal. Vanaf drie
maanden voor het einde van de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een
opzegtermijn van één kwartaal. Je kunt opzeggen door middel van een brief aan BlokkerICT, afdeling
Annuleringen, Jacob Marisistraat 47, postcode 1701KP te Heerhugowaard. Je kunt steeds op dezelfde
manier opzeggen als je de overeenkomst bent aangegaan, dus als je per mail een overeenkomst ben
aangegaan, mag je deze ook per mail opzeggen. Blokker-ICT mag een abonnement onder dezelfde
voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.

4.3. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Blokker-ICT op jou (bijvoorbeeld wat je nog
aan rekeningen moet betalen) direct opeisbaar. Als Blokker-ICT een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld
omdat jij jouw rekeningen niet op tijd betaalt, is Blokker-ICT gerechtigd een schadevergoeding in rekening
te brengen die gebaseerd is op de resterende termijnen, inclusief administratiekosten.

4.4. Blokker-ICT mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van betaling
hebt aangevraagd of die aan je is verleend, als je jouw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard, als
jij je verplichting(en) onder jouw overeenkomst niet nakomt of als je de overeenkomst op andere wijze
gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

4.5. Blokker-ICT kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen. Behalve in geval van
overdracht van (een deel van) Blokker-ICT, heeft de Klant in geval van overdracht het recht het
Abonnement op te zeggen.

ARTIKEL 5: BETALING
5.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na
factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer
NL83ABNA0816452431 van de ABN Amro ten name van Blokker-ICT te Heerhugowaard ovv het
betreffende factuurnummer.

5.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand.
Zodra Afnemer in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Blokker-ICT op
Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder
ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Blokker-ICT is in dat
geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met Afnemer gesloten overeenkomst op
te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

5.3 Indien Afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen,
naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom
met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Afnemer of wanneer
toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Afnemer wordt uitgesproken, of wanneer er
beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht,
worden alle verplichtingen van Afnemer uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Blokker-ICT is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met Afnemer gesloten overeenkomst op te
schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst. Eventueel is Blokker-ICT
gemandateerd om, bij uitblijven betaling(en) over te gaan tot in beslaglegging van computer
(rand)apparatuur.

5.5 De rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen
Afnemer en Blokker-ICT kennis te nemen. Blokker-ICT blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te
maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Afnemer.

ARTIKEL 6: LEVERING
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats, magazijn of
winkel, zulks ter keuze van Blokker-ICT maar in overleg met de Afnemer.

6.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Blokker-ICT de goederen heeft verzonden. Als plaats
van levering geldt de plaats van verzending.

6.3 Blokker-ICT zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangeven wanneer levering
plaats zal vinden, c.q. in overig contact met Afnemer.

6.4 Indien het product door Blokker-ICT bij Afnemer worden bezorgd is Blokker-ICT gerechtigd de
bezorgkosten in rekening te brengen.

6.5 Het is Blokker-ICT toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Blokker-ICT van die
mogelijkheid gebruikt maakt is Blokker-ICT bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.6 De door Blokker-ICT opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer fatale
termijnen. Bij niet tijdige levering dient Blokker-ICT door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld
en dient Blokker-ICT een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij
redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

6.7 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: AFNAMEVERPLICHTING
Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door
Blokker-ICT worden afgeleverd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door Blokker-ICT voor
rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen-. Blokker-ICT zal de goederen gedurende 3 weken
aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door Afnemer opgehaald, dan is
Afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn,
vermeerderd met de kosten van opslag, eventueel vervoer en uurloon voor (retour) reistijd aan BlokkerICT te voldoen, zulks zonder dat Blokker-ICT nog gehouden is tot levering van de goederen.

ARTIKEL 8: RISICO TRANSPORT
Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer
Franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transportbranden waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst
van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij
eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.

ARTIKEL 9: RECLAMES
9.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken voor wat betreft
kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de
kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik
en/of handelsdoeleinden.

9.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan
Blokker-ICT te worden gemeld.

9.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14
dagen na levering aan Blokker-ICT schriftelijk te worden gemeld.

9.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Blokker-ICT de keuze het afgekeurde product
voor rekening van Blokker-ICT te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag
gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Blokker-ICT is in dit geval niet
gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

9.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het
gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van
Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening
gebracht.

9.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige
gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

9.7 Indien goederen zijn gemonteerd, zijn deze geaccepteerd: Bij reclamatie na plaatsing is Blokker-ICT in
dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

ARTIKEL 10: GARANTIE EN REPARATIE
10.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde
garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Blokker-ICT uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.

10.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan – Blokker-ICT
worden toegezonden, dienen Franco aan Blokker-ICT te worden verzonden. Over het eventueel
toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Blokker-ICT beslist.

10.3 Gerepareerde goederen worden door Blokker-ICT onder rembours teruggezonden, ongeacht of het
een reparatie onder garantie betreft of niet.

10.4 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Blokker-ICT gerechtigd om de kosten van
reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.

10.5 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties
door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door
enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

ARTIKEL 11: RISICO EN OPSLAG
11.1 Tenzij Blokker-ICT schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de
Afnemer vanaf het moment van levering.

11.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor
rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

11.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Blokker-ICT,-is Blokker-ICT
gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de levering uit te stellen
tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Alle door Blokker-ICT aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van BlokkerICT tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van Blokker-ICT op Afnemer, uit
welken hoofde dan ook en met inbegrip van renten en kosten, volledig aan Blokker-ICT zijn betaald.
Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van Blokker-ICT dreigen te worden geschaad, onder meer
door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om
Blokker-ICT daaromtrent direct in te lichten.

12.2 Door Blokker-ICT geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of
hierop enig ander recht te vestigen.

12.3 Afnemer verleent Blokker-ICT reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te
betreden waar zich zaken van Blokker-ICT bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen
oefenen.

12.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen
is Blokker-ICT gerechtigd om de afgeleverde zaken waar op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen.
Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2.500,– per
overtreding.

ARTIKEL 13: MONSTERS EN MODELLEN
Indien door Blokker-ICT een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe
van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 25.000, – per overtreding.

ARTIKEL 15: EXPORTVERBOD
Alle door Blokker-ICT geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Afnemer in het
overeengekomen land van levering. Het is Afnemer niet toegestaan de door Blokker-ICT geleverde
goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen, mits expliciet overeengekomen.
Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie
door Afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer. Blokker-ICT aanvaardt ter
zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 16: ANNULERING
16.1 Indien Afnemer een reeds met Blokker-ICT gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Blokker-ICT
verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door Blokker-ICT
reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Blokker-ICT verschuldigd: – tot 8 weken voor aanvang
10 % van de totale prijs; – tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs; – tot 4 weken voor aanvang
35 % van de totale prijs; – tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs; – tot 1 week voor aanvang
55 % van de totale prijs; – minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs,
zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

16.2 Door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval gerestitueerd.

ARTIKEL 17: ONTBINDING
17.1 In de navolgende gevallen heeft Blokker-ICT het recht om alle met Afnemer gesloten
overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele
schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het
recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen: –
Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Blokker-ICT gesloten
overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet; – Indien Afnemer surséance van betaling
aanvraagt; – Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; – Indien Afnemer (onderdelen
van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; – Indien op zaken van
Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

17.2 Als Blokker-ICT de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Blokker-ICT, vermeerderd met
renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOM
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of
geleverde Diensten en/of Werken, berusten uitsluitend bij Blokker-ICT of diens licentiegevers. Uitsluitend
indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen
worden aan Afnemer. Dit zal altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel
aangeboden offerte vanuit Opdrachtnemer (Blokker-ICT).

18.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking
van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de Werken of
andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik,
verveelvoudiging of openbaarmaking van de (geoffreerde) materialen dat buiten de strekking van de
overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het
auteursrecht. Afnemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete
Algemene voorwaarden
van € 50.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan Blokker-ICT. Dit doet niets af aan het recht van
Blokker-ICT om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen
treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

18.3 Afnemer is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt. Dit zal
altijd schriftelijk overeengekomen dienen te worden, na eventueel aangeboden offerte vanuit
Opdrachtnemer (Blokker-ICT).

18.4 Blokker-ICT zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, documentatie, netwerktekeningen
etcetera) van geleverde Werken aan Afnemer ter beschikking stellen na betaling van de betreffende
factuur en/of facturen en enkel op expliciet verzoek van Afnemer. Eventueel te spenderen uren tbv het
opstellen van documentatie, kunnen op nacalculatie in rekening worden gebracht. Dit naar inzicht van
Blokker-ICT.

18.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen en/of te wijzigen en/of te
vermenigvuldigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
materialen.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Blokker-ICT is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg
van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.

19.2 Indien Blokker-ICT, ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor enige
door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Blokker-ICT aansprakelijk is beperkt tot maximaal
het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering welke de
schade heeft veroorzaakt.

19.3 Blokker-ICT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: –
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; – de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blokker-ICT aan de overeenkomst te laten
beantwoorden; – redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover
Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

19.4 Blokker-ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.5 Blokker-ICT is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers van
Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om monteurs/medewerkers van Blokker-ICT
te helpen bij het monteren of onderhouden van de geleverde producten.

19.6 Afnemer vrijwaart Blokker-ICT voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de
tussen Afnemer en Blokker-ICT gesloten overeenkomst.

19.7 In geval van een samenwerkingsverband tussen (onder)aannemers, 3e partijen, etcetera, waarbij
Blokker-ICT een aanbieding cq dienstverlening in samenwerking met een (onder)aannemer cq 3e partij
aangeboden hebben bij u, staat dit uitdrukkelijk omschreven in de aangeboden offerte cq
dienstomschrijving. Afnemer vrijwaart Blokker-ICT voor eventueel aanspraken van derden die verband
houden met de tussen Afnemer en Blokker-ICT gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 20: OVERMACHT
20.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75BW heeft Blokker-ICT het recht om de uitvoering van
haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden
schade.

20.2 Blokker-ICT is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde
werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 21: PRIVACYBESCHERMING
21.1 Alle gegevens die Afnemer aan Blokker-ICT doorgeeft worden door Blokker-ICT opgeslagen en in
eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord
klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

21.2. Op schriftelijk verzoek van de Afnemer zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage
worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden
verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

21.3 Blokker-ICT verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens
aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

ARTIKEL 22: BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN VERHUUR/LENEN APPARATUUR
22.1 Blokker-ICT is slechts aansprakelijk voor door Afnemer gelden schade, voor zover deze door de bij
het aangaan van de huur/leen afgesloten verzekering wordt gedekt.

22.2 Huurprijzen van Blokker-ICT zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt verhoogd
met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting van de apparatuur). Tenzij anders
overeengekomen wordt de apparatuur door ons vervoerd. Huurprijzen van apparatuur bij volgdagen
gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door Blokker-ICT ten behoeve van de
verhuurde apparatuur te bewijzen diensten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Blokker-ICT behoudt zich te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen van de overeengekomen huurprijs.

22.3 Blokker-ICT heeft in geval van een huurovereenkomst/het lenen van apparatuur te allen tijde het
recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld wanneer
hiervan sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de geleverde goederen moeten worden
afgeleverd, niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Blokker-ICT
het recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op
eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.

22.4 Blokker-ICT is gerechtigd meerkosten ten gevolge van bovenstaande door te berekenen aan
Afnemer.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Blokker-ICT hoe dan ook genaamd en
uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 24: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van geschillen welke voortvloeien uit de met Blokker-ICT gesloten overeenkomsten.